Home ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΨΕΙΣ Επιτακτική ανάγκη η θεσμοθέτηση της Τακτικής Επιθεώρησης Kτηρίων στην Κύπρο
Επιτακτική ανάγκη η θεσμοθέτηση της Τακτικής Επιθεώρησης Kτηρίων στην Κύπρο

Επιτακτική ανάγκη η θεσμοθέτηση της Τακτικής Επιθεώρησης Kτηρίων στην ΚύπροΑναγκαία η Σεισμική Θωράκιση τους σε συνδυασμό με την Ενεργειακή Αναβάθμιση των παλιών κτηρίων

 *Του Πλάτωνα Στυλιανού

Η ασφαλής και αξιοπρεπής στέγαση αποτελεί βασική και θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη και κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να στερείται αυτού του βασικού ανθρώπινου δικαιώματος.   Δυστυχώς,όμως,μεγάλο μέρος του κτηριακού αποθέματος της Κύπρου έχει σχεδιαστεί με λιγότερο απαιτητικούς κώδικες ή και καθόλου αντισεισμικούς κανονισμούς και έχει ανεγερθεί σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες δεν είχε θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών,ή σε περιόδους που γινόταν χρήση ακατάλληλων οικοδομικών υλικών κατά την κατασκευή του.Επιπρόσθετα, η έλλειψη κουλτούρας συστηματικής επιδιόρθωσηςκαι συντήρησης των οικοδομών, που υπάρχει γενικά στη χώρα μας, έχει δυστυχώς εντείνει τα υπάρχοντα προβλήματα του γηρασμένου μας κτηριακού αποθέματος.


Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ πως η ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση της επιθεώρησης οικοδομών σε τακτική βάση έχει καταστεί πλέον επιτακτική. Η θεσμοθέτησή της θα συμβάλει στο να καθιερωθεί ηΤακτική Επιθεώρηση τωνΚτηρίων και θα αποτελέσει το εργαλείο που θα διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την άρση τηςεπικινδυνότητας καιγια την κατά το δυνατόν ασφαλέστερη χρήση των κτηρίων. Ταυτόχρονα, θα βοηθήσει στη διασφάλιση της θωράκισης του κτηριακού αποθέματος της Κύπρουστην περίπτωση μιας ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Είναι ξεκάθαρο ότι μια τέτοια ρύθμιση στοχεύει πρωτίστως σε κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Με την εφαρμογή της, ωστόσο, διασφαλίζεται ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό και η προστασία της περιουσίας των πολιτών, αλλά και η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Παράλληλα η τακτική συντήρηση των κτηρίων αλλά και η δομοστατική τους αναβάθμιση, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής των κτηρίων. Με την εφαρμογή των πιο πάνω επιτυγχάνεται στον μέγιστο βαθμόη ελαχιστοποίηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χώρα, έναντι των όποιων ακραίων δυναμικών φαινομένων και καταστροφών.

Τόσο το Κράτος όσο και η Βουλή έχουν υποχρέωση να σταθμίσουν τα δεδομένα και να προωθήσουν άμεσασχέδια δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων που ελλοχεύουν από το γηρασμένο κτηριακό απόθεμα στο νησί, αλλά και από τα ετοιμόρροπα και τα επί μακρόν ασυντήρητα και εγκαταλελειμμένα κτήρια.Οφείλουν,επίσης, να προωθήσουν άμεσα τηνομοθετική ρύθμιση της Τακτικής Επιθεώρησης των Κτηρίων, και την εφαρμογή των ορθών μέτρων και επιχορηγήσεων για την σεισμική ενίσχυση και θωράκιση των κτηρίων.

Επίσης, τόσο το κράτος όσο και οι τοπικές Αρχές, οφείλουν να ενθαρρύνουν τους πολίτες μέσω της παροχής κατάλληλων κίνητρων,για να προβαίνουν σε ολιστικές εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης και δομοστατικής αναβάθμισης αλλά και σε μελετημένες και ασφαλείς δομικά ενεργειακές αναβαθμίσεις των περιουσιών τους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε έτσι σαν κράτος και στην επίτευξη του στόχου που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2050 για κλιματική ουδετερότητα (Climate neutrality by 2050). Δηλαδή, για απαλλαγή από τον άνθρακα καικαταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της ανάπτυξης νέων φιλικών προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων, όπως η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση οικοδομικών υλικών ή/και οικοδομικών αποβλήτων, η χρήση νέων καινοτόμων καιφιλικώνπρος το περιβάλλον υλικών καικατασκευαστικών τεχνικών, δημιουργίας νέων καλύτερων συνθηκών εργασίας και  ειδικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού για τις νέες τάσεις του κατασκευαστικού τομέακ.λπ.

Το ΕΤΕΚ,ωςο Επιστημονικός και ο Τεχνικός σύμβουλος της Κύπρου, για να βοηθήσει τους πολίτες αλλά και τους Μηχανικούς της Κύπρου, έχει οργανώσεισειράσεμιναρίων και έχειετοιμάσει αριθμό τεχνικών εγχειριδίωνπρωτοβάθμιου ελέγχου για το θέμα αυτό, τα Ε.Ο.Ε., Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ., Ε.Τ.Α.Υ.Κ. και Ε.Γ.Ο.Ε.Κ., τα οποία έχουν αποσταλεί σε όλες τις αρμόδιες Αρχές για ενημέρωση και χρήση και έχουνεπίσηςαναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ για ελεύθερηχρήση από τους Μηχανικούς.Στην ίδια βάση το ECCE (European Council of Civil Engineers)είχεκηρύξει το 2020,ωςτο έτος του 3SApproach (Safe, SoundandSustainable,για Ασφάλεια, Ακεραιότητα και Αειφορία) ενώ έχει ετοιμάσει ανάλογο position paper για την ταυτόχρονη ολιστική προσέγγιση με στόχο τηθωράκιση των κτηρίων τόσο Σεισμικά όσο και Ενεργειακά, το οποίο έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του καιέχει προωθηθείσε διάφορες χώρες και οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αρχεία για το PositionPaper, το Executive Summary και το Manifesto (για το 3SApproach) βρίσκονται αναρτημέναστην ιστοσελίδα:www.ecceengineers.eu/news/2020/3s_initiative.php?id=41.

Τέλος,σχετικήμετοθέμαείναικαιηπαρουσίαση που παρέθεσα στο Διεθνές Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής του Building Engineering Forum και του GAM του ECCE, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Βουλγαρία, μετίτλο‘’The need for Assessment and Seismic Strengthening of Existing Buildings in parallel with Energy Efficiency Improvements – A case study from Cyprus’’η οποία είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμοwww.bef2021.uceb.eu.

 Γενικού Γραμματέα ΕΤΕΚ, ECCE Vice President / President Elect.

 
Send this to a friend