Home ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ Πρόσληψη Εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου σε Λάρνακα και Αραδίππου
Πρόσληψη Εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου σε Λάρνακα και Αραδίππου

Πρόσληψη Εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου σε Λάρνακα και Αραδίππου

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη στη συνεδρία του ημερομηνίας 11/10/2023 για την απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για εκτέλεση καθηκόντων Τεχνικού Μηχανικού σε Δήμους και με τη σύμφωνη γνώμη των επηρεαζόμενων Δήμων Αραδίππου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση επτά (7) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Τεχνικοί Μηχανικοί, Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) για υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για συνολική περίοδο μέχρι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.  Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν καταρχήν στους Δήμους και σε επόμενο στάδιο στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης Λάρνακας και Αμμοχώστου, οι οποίοι θα λειτουργήσουν από 1.7.2024.

Οι Δήμοι που έχουν επιλεγεί να απασχολήσουν αριθμό εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου είναι όπως φαίνονται πιο κάτω:

Δήμος Αραδίππου            3
Δήμος Λάρνακας               2
Δήμος Αγίας Νάπας         1
Δήμος Δερύνειας               1

Η βασική αμοιβή θα είναι στην 2η βαθμίδα της Κλίμακας Α5 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Με βάση σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα σε σχέση με τις θέσεις Τεχνικών Μηχανικών έχουν ως εξής:

 1. Καθήκοντα και ευθύνες
  Α.      Ο/ η κάθε εργοδοτούμενος/ η ορισμένου χρόνου θα:
  • Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εξέταση αιτήσεων για αδειοδότηση αναπτύξεων (πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής), καθώς και την αξιολόγηση και διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικών με την αδειοδότηση, γενικά. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις, ετοιμάζει σημειώματα, επιστολές, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων, σχετικών με την αδειοδότηση, προβλημάτων και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται.
  • Εκτελεί καθήκοντα που σχετίζονται με την υποστήριξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος αδειοδότησης «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ»
  • Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
  • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος/Υπηρεσίας για εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Β.     Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Γ.      Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 1. Απαιτούμενα προσόντα:
  • Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
  • Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Πολεοδομία.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
   Σημειώσεις:
   (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
   (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
   • των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
   • οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 1. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση και να επισυνάψουν τα σχετικά πιστοποιητικά.
 2. Οι Αιτητές θα πρέπει να δηλώσουν στο κενό σημείο που υποδεικνύεται στην αίτηση τον Δήμο για τον οποίο υποβάλλουν ενδιαφέρον για απασχόληση. Σε περίπτωση όπου Αιτητής ενδιαφέρεται για απασχόληση σε περισσότερους από ένα εκ των Δήμων, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε ένα εξ αυτών, αναγράφοντας κάθε φόρα τον Δήμο που τον ενδιαφέρει στο έντυπο αίτησης.
 3. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση

 1. Σημειώσεις:
  • Για την αξιολόγηση και μοριοδότηση του κριτηρίου (4) στον Πίνακα ανωτέρω, θα διεξαχθεί προφορική εξέταση από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων στην οποία θα κληθούν μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, ως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
  • Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται:
   • Διάρκεια πείρας σε συναφή καθήκοντα.
   • Βαθμός Διπλώματος Αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών/ Πανεπιστημιακού Διπλώματος το οποίο χρησιμοποιείται προς απόδειξη κατοχής του προσόντος στην παράγραφο 2 (iii) ανωτέρω (προτεραιότητα σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία). Σε υποψηφίους με την ίδια βαθμολογία πτυχίου, θα δίδεται προτεραιότητα σε υποψηφίους που είναι κάτοχοι διπλώματος Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης.
   • Βαθμός απολυτηρίου (προτεραιότητα σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία)
  • Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
  • Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται.
  • Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείπει ή πληρώνεται κενή θέση έναντι της οποίας έγινε η πρόσληψη ή η απόδοση του εργοδοτουμένου έχει αξιολογηθεί ως ανεπαρκής ή έχει διαπράξει αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ο εργοδότης δύναται να τερματίσει τις υπηρεσίες του εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου, οπότε σε τέτοια περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου όπου εφαρμόζονται, όσον αφορά την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης και την καταβλητέα αποζημίωση.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο “Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου», το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από την Γραμματεία του Δήμου ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Λάρνακας www.larnaka.org.cy. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, 5ος όροφος, γωνία Λεωφ. Αθηνών και Νικολάου Λανίτη έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 8/12/2023 και ώρα 14:00. Αιτήσεις που αποστέλνονται με άλλο τρόπο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
  • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια, (αντίγραφο Απολυτηρίου, αντίγραφα Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή Πτυχίου με βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/ οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει, πέρα από τη χρονική διάρκεια, τη θέση την οποία κατείχε καθώς και τα καθήκοντα της θέσης. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Τονίζεται ότι η απουσία των προαναφερόμενων αποδεικτικών για τα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του εντύπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμό του αιτητή από τη διαδικασία.
 1. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24816567 ή 24816569.

Send this to a friend