Home ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «Βγάζουν μάτι» τα ευρήματα της ΕΥ για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
«Βγάζουν μάτι» τα ευρήματα της ΕΥ για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

«Βγάζουν μάτι» τα ευρήματα της ΕΥ για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση της Εκλεκτικής Υπηρεσίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα έτη 2019 και 2020.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο συμμόρφωσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (στο εξής το «Πανεπιστήμιο»), με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ενέργειες των αρμοδίων Οργάνων του Πανεπιστημίου συνάδουν με τη νομοθεσία, τους Κανονισμούς και τους Κανόνες που το διέπουν και ότι πληρούνται οι αρχές της διαφάνειας, λογοδοσίας και χρηστής διακυβέρνησης.

Μεταξύ των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσία είναι η διασπάθιση δημόσιου χρήματος, ενώ το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει τις άδειες αλλά όχι και τις αργίες που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία.

Ακόμη, το Πανεπιστήμιο παράνομα, όπως φαίνεται, ενέκρινε την παράταση εργοδότησης Καθηγητή για συνολική περίοδο 11 ετών μετά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Οι Προϋπολογισμοί του Πανεπιστημίου για τα έτη 2019 και 2020 υποβλήθηκαν στο τότε Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) με καθυστέρηση και ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22.4.2019 και 24.1.2020, αντίστοιχα. Για την περίοδο από 1.1.2019 – 28.2.2019 εγκρίθηκαν δωδεκατημόρια, ενώ οι μετέπειτα δαπάνες μέχρι τις 21.4.2019 παρέμειναν νομοθετικά ακάλυπτες. Δωδεκατημόριο εγκρίθηκε και για τον μήνα Ιανουάριο του 2020.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού δεν γίνεται με τη χρήση του ειδικού προγράμματος του Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου, αλλά με τη χρήση του προγράμματος ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (Microsoft Excel Spreadsheets), το οποίο παρουσιάζει αδυναμίες.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως εφαρμοστεί το εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα του Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης.

Δεν εξασφαλίστηκε εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου για μεταφορές Κονδυλίων μεταξύ άρθρων του Προϋπολογισμού που έγιναν το 2019.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως η σχετική έγκριση του Συμβουλίου να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων.

Δεν έχει συσταθεί Μεικτή Επιτροπή, η οποία να παρακολουθεί την εφαρμογή των προνοιών των Συμφωνητικών Συνεργασίας, μεταξύ Πανεπιστημίου και Υπουργείου Υγείας/Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Επίσης, στη Μεικτή Επιτροπή που θα συσταθεί, θα συμμετέχει Μέλος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου, γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως το Πανεπιστήμιο ζητήσει από τον ΟΚΥπΥ τη σύσταση Μεικτής Επιτροπής, το συντομότερο δυνατόν, στην οποία να συμμετέχει εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, ο οποίος δεν θα παρέχει υπηρεσίες Πανεπιστημιακού Ιατρού στον ΟΚΥπΥ.

Ακαδημαϊκοί παρείχαν υπηρεσίες ως Πανεπιστημιακοί Ιατροί, χωρίς να είναι Μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή/και εγγεγραμμένοι στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ).

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως οι Πανεπιστημιακοί Ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Σύμφωνα με το Συμφωνητικό Συνεργασίας, μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ΟΚΥπΥ, οι Λέκτορες, Επίκουροι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές, που ασκούν κλινική εργασία, EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/01/2022 έχουν υποχρέωση να δαπανούν κατ΄ ελάχιστο το 50% του εργάσιμου χρόνου τους στις εγκαταστάσεις του ΟΚΥπΥ και οι Καθηγητές το 70% του εργάσιμου χρόνου τους.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως επανεξεταστεί το κατ΄ ελάχιστο ποσοστό και τεθεί μέγιστο ποσοστό του εργάσιμου χρόνου που αναλώνεται στα Νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ.

Από 27.10.2021, στο ύψος των επιπρόσθετων απολαβών των Μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού που ασκούν κλινική εργασία, το οποίο ανέρχεται σε 50%-70% των ετήσιων απολαβών τους από το Πανεπιστήμιο, ανάλογα με τη βαθμίδα, θα προστεθούν αντίστοιχα ποσοστά από τα οριζόντια κίνητρα που καταβάλλονται στους Νοσοκομειακούς Ιατρούς και ανέρχονται σε €1.850 μηνιαίως.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως επανεξεταστεί το ποσοστό των επιπρόσθετων απολαβών για κλινική εργασία.

Παρατηρήσαμε μεγάλη διαφορά στη κλινική εργασία που διεκπεραιώθηκε στα Δημόσια Νοσηλευτήρια από Πανεπιστημιακούς Ιατρούς.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως στο Συμφωνητικό Συνεργασίας περιληφθεί αναφορά για μετρήσιμα κριτήρια της κλινικής εργασίας που πρέπει να διενεργείται ετησίως από τους Πανεπιστημιακούς Ιατρούς.

Η καταχώρηση των ωρών διδασκαλίας στο Σύστημα της Ιατρικής Σχολής, στη βάση των οποίων υπολογίζεται η αμοιβή των Νοσοκομειακών Ιατρών, γίνεται από τους ίδιους τους Νοσοκομειακούς Ιατρούς.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως η καταχώρηση των ωρών στο Σύστημα γίνεται από ανεξάρτητο άτομο.

Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής διατηρούσαν παράλληλη εξωπανεπιστημιακή εργοδότηση, χωρίς να εξασφαλίσουν σχετική άδεια από τα αρμόδια Όργανα του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο δεν προέβηκε σε πειθαρχική έρευνα και ζήτησε από τους Ακαδημαϊκούς όπως προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε η εργοδότησή τους στο Πανεπιστήμιο να μην παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως το Πανεπιστήμιο προβαίνει στη διερεύνηση περιπτώσεων ενδεχόμενης διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.

Σε Εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή του Πανεπιστημίου καταγράφηκαν τα ακόλουθα:

Μη χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου και διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Στον οικονομικό απολογισμό ερευνητικού έργου που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δηλώθηκαν ψηλότερες δαπάνες από αυτές που δηλώθηκαν στον
λογαριασμό του έργου που τηρείται στο Πανεπιστήμιο.

Σε Καθηγητή, ο οποίος κατέχει Έδρα σε Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, παραχωρήθηκε άδεια μερικής απασχόλησης στο εν λόγω Πανεπιστήμιο για το χρονικό διάστημα που κατέχει τη θέση του Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο για το χρονικό διάστημα που κατέχει την Έδρα.

Για τριετή περίοδο, κατά την οποία παραχωρήθηκε σε άλλο Καθηγητή άδεια, έτσι ώστε να διοριστεί από κοινού σε θέση καθηγητή μερικής απασχόλησης σε Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, μέχρι 20 μέρες ετησίως, δεν υπάρχουν καταχωρημένες στο Σύστημα του Πανεπιστημίου διδακτικές ώρες για τα χειμερινά εξάμηνα.

Μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου κατέχουν μετοχές ή είναι Διευθυντές ή/και Γραμματείς σε ιδιωτικές εταιρείες, ενδεχομένως χωρίς να εξασφαλίσουν σχετική έγκριση από το Συμβούλιο και χωρίς το Πανεπιστήμιο να προβεί στη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας.

Η Ελεγκτική συνέστησε τη διερεύνηση κατά πόσο έχει εξασφαλιστεί έγκριση και, στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται, τη λήψη μέτρων.

Το μέγιστο ποσό απολαβών Μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού από ερευνητικά προγράμματα ανήλθε σε σημαντικό ποσοστό του ετήσιου μισθού, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασε το ποσό του ετήσιου μισθού.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως καθοριστεί ανώτατο όριο δεδουλευμένης αντιμισθίας, από ερευνητικά προγράμματα.

Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υιοθετήσει μηχανισμό αναφορικά με τον έλεγχο του πραγματικού διδακτικού φόρτου του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και οι τελικές προγραμματισμένες ώρες που είναι καταχωρημένες στο Σύστημα θεωρούνται και ως πραγματικές.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως το Πανεπιστήμιο εφαρμόσει μηχανισμό καταγραφής του πραγματικού διδακτικού φόρτου.

Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει τις άδειες αλλά όχι και τις αργίες που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία, με αποτέλεσμα ο αριθμός των αργιών του Διοικητικού Προσωπικού να είναι αυξημένος, σε σύγκριση με τον Δημόσιο Τομέα.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως ακολουθούνται οι αργίες που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των αδειών.

Οι περί Υπεράριθμων Θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου Κανονισμοί (ΚΔΠ 266/2009) φαίνεται να είναι αντισυνταγματικοί, στο μέτρο που προνοούν ότι οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες δύνανται να εισαχθούν στα δημόσια πανεπιστήμια με χαμηλότερο βαθμό. Ζήτημα αντισυνταγματικότητας ηγέρθη από τον Γενικό Εισαγγελέα και για τον Κανόνα 1.6 των Κανόνων Προπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου, καθώς έχει εκδοθεί εκτός των πλαισίων του εξουσιοδοτούντος Κανονισμού της ΚΔΠ 266/2009, αφού δημιουργεί καινούργιες ειδικές κατηγορίες κριτηρίων.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως το Πανεπιστήμιο και το ΥΠΠΑΝ προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Κανόνα και των Κανονισμών, αντίστοιχα.

Μέλος του Διοικητικού Προσωπικού, πέραν της απασχόλησής του στο Πανεπιστήμιο ως μόνιμος Λειτουργός, απασχολείτο εξωπανεπιστημιακά χωρίς να έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια. Το Πανεπιστήμιο δεν προέβηκε σε πειθαρχική έρευνα αλλά υπέδειξε στο Μέλος ότι οποιαδήποτε εξωπανεπιστημιακή απασχόληση είναι παράνομη, εκτός και αν εξασφαλιστεί σχετική έγκριση.

Παραχωρήθηκε άδεια άνευ απολαβών για περίοδο πέντε ετών σε Καθηγητή, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο, παρά την ύπαρξη νομικών γνωματεύσεων στις οποίες αναφέρεται ότι δημιουργείται ασυμβίβαστο για τον Καθηγητή, με την ταυτόχρονη κατοχή θέσης στο Πανεπιστήμιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αστυνομική διερεύνηση κατάληξε στην ποινική δίωξη Καθηγητή για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της εξασφάλισης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στον Καθηγητή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με τριετή αναστολή. Η Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου επέβαλε στον Καθηγητή την πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού της μισθοδοτικής του κλίμακας.

Tο Πανεπιστήμιο παράνομα, όπως φαίνεται, ενέκρινε την παράταση εργοδότησης Καθηγητή για συνολική περίοδο 11 ετών μετά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως το Πανεπιστήμιο ανακαλέσει την απόφαση, που αφορά στην κατ΄ εξαίρεση παράταση εργοδότησης και προχωρήσει στην απονομή στον Καθηγητή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή.

Κατά την περίοδο 8.8.2022 – 12.8.2022 και 22.8.2022 – 26.8.2022 το Πανεπιστήμιο εφάρμοσε το μέτρο της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, το οποίο στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τερματίστηκε την 15.5.2022. Επίσης, την πρώτη εβδομάδα του 2022 χαρίστηκαν δύο εργάσιμες ημέρες σε όλο το διοικητικό προσωπικό.

Δείτε εδώ αυτούσια την έκθεση

Πηγή: Sigmalive

Send this to a friend