Home ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θέση εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας
Θέση εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας

Θέση εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας

To Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν.70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός/μιας (1) εργοδοτουμένου/εργοδοτούμενης ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για οχτώ μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.

Η ανάγκη εργοδότησης αφορά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου “SEBI – Securing the Best Interest of the Child in Educational School Administration” (Διασφάλιση του Βέλτιστου Συμφέροντος του Παιδιού στη Διοίκηση των Σχολείων). Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα το “Erasmus+ Support for policy reform, Key Action 3 (KA3) – Social inclusion and common values: the contribution in the field of education and training”. Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και εταίρος σε αυτό είναι το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο, στην ιστοσελίδα https://sebi-project.eu/.

Εκπαιδευτικός Λειτουργός (Κλ. Α8)


(1)  Απαιτούμενα Προσόντα

i.       Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που να επιτρέπει διορισμό στα δημόσια δημοτικά σχολεία ή δημόσια σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Ψυχολογίας ή Πτυχίο Κοινωνιολογίας.

ii.        Πρόσφατη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση εργοδότη/εργοδοτών) σε τουλάχιστον μία από τις πιο κάτω περιοχές:

 1. Διδακτική εμπειρία εκπαίδευσης ενηλίκων
 2. Διδασκαλία μαθητών/μαθητριών
 3. Ερευνητική εμπειρία
 4. Ανάπτυξη και συγγραφή εγχειριδίων σε κοινωνικά θέματα (τουλάχιστον ένα)

iii.       Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, βλ. Σημειώσεις).

iv.       Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας.

v.       Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(2)  Επιπρόσθετα προσόντα

i.         Μεταπτυχιακός τίτλος (τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ) στις Επιστήμες της Αγωγής ή Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Συμβουλευτική.

ii.          Διδακτορικός τίτλος στις Επιστήμες της Αγωγής ή Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Συμβουλευτική.

iii.         Πρόσφατη εργασιακή εμπειρία μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες στον τομέα προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων των παιδιών, βλ. Σημειώσεις (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση).

iv.         Πρόσφατη εμπειρία στην διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου π.χ. Erasmus+, Διαρθρωτικά ταμεία κλπ. (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από τον/την Υπεύθυνο/η Έργου).

v.         Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης πέραν του ενός ευρωπαϊκού έργου (με χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών για το καθένα).

vi.         Πρόσφατη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

(3)  Τα καθήκοντα που θα εκτελεί αυτός/αυτή που θα προσληφθεί είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στο έργο. Αναλυτικότερα, περιγράφονται πιο κάτω:

i.         Δημιουργία μεθοδολογικών και ερευνητικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο SEBI.

ii.         Διεξαγωγή έρευνας (συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, ερωτηματολόγια) και ανάλυση των δεδομένων.

iii.         Παραγωγή εκθέσεων στη βάση βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

iv.         Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, διαδικτυακού και μη, που θα αποτελέσει εργαλείο επιμόρφωσης για τους/τις εκπαιδευτικούς και τις Διευθύνσεις των σχολείων  με στόχο την προώθηση του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού.

v.         Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και συνεδρίων με στόχο τη διάχυση του παραχθέντος υλικού.

vi.         Ετοιμασία αναφορών και εκθέσεων υλοποίησης του έργου.

vii.         Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και διάχυσης του Έργου σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

viii.         Καθημερινή επικοινωνία με τους εταίρους του Έργου.

ix.         Διοικητική και οικονομική διαχείριση του Έργου.

(4)  Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων (οι οποίοι/ες ικανοποιούν τα Απαιτούμενα Προσόντα) όπως καθορίστηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων:

Επιπρόσθετα Προσόντα Μονάδες

(0-16)

Παρατηρήσεις
i. Μεταπτυχιακός τίτλος (τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ) στις Επιστήμες της Αγωγής ή στην Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Συμβουλευτική. 0-2

 

 

 • Μεταπτυχιακό (κάτοχος): 2

 

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί αντίγραφο του/των τίτλου/των.

ii. Διδακτορικός τίτλος στις Επιστήμες της Αγωγής ή Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Συμβουλευτική.

 

0-3
 • Διδακτορικό (κάτοχος): 3

 

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί αντίγραφο του/των τίτλου/των.

iii.Πρόσφατη εργασιακή εμπειρία μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες στον τομέα προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων των παιδιών.

 

0-3
 • Εμπειρία διάρκειας μεγαλύτερης από έξι μήνες: 1
 • Εμπειρία διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από ένα έτος: 2
 • Εμπειρία διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από δύο έτη: 3

 

 

Υποβολή στοιχείων: χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση.

 

iv.Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης πέραν του ενός ευρωπαϊκού έργου (με χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών για το καθένα). 0-3
 • Διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης  ευρωπαϊκού έργου για διάρκεια μέχρι και 6 μήνες: 1
 • Διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου για διάρκεια μέχρι και 1 έτος: 2
 • Διαχείριση  ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου για διάρκεια μέχρι και 2 έτη: 3

 

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί βεβαίωση συμμετοχής του/της αιτητή/αιτήτριας από τον/την συντονιστή/συντονίστρια του έργου ή άλλο αρμόδιο φορέα (με αναφορά στον ρόλο του/της αιτητή/αιτήτριας), καθώς και τα στοιχεία του/των έργου/ων (τίτλος, χρονική περίοδος -από-μέχρι-, πλαίσιο χρηματοδότησης, συνολικός προϋπολογισμός, συντονιστής έργου σε επίπεδο έργου και σε επίπεδο χώρας,  ιστοσελίδα έργου ή αναφορά σε άλλο σχετικό πληροφοριακό υλικό).

v.Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση πέραν του ενός ευρωπαϊκού έργου (με χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών για το καθένα).

 

0-2
 • Διαχείριση δύο ευρωπαϊκών έργων: 1
 • Διαχείριση πέραν των δύο ευρωπαϊκών έργων: 2

 

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.

vi.Πρόσφατη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

 

0-3
 • Διδακτική εμπειρία διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από έξι μήνες: 1
 • Διδακτική εμπειρία διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από ένα έτος: 2
 • Διδακτική εμπειρία διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από δύο έτη : 3

 

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.

Σημειώσεις:

1)    Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος-Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

2)    Με τον όρο πρόσφατη εμπειρία, νοείται η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το διάστημα των επτά (7) τελευταίων ετών.

3)    Θα μοριοδοτείται η κατοχή ενός μόνο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ανεξάρτητα αν ο/η υποψήφιος/υποψήφια κατέχει περισσότερους.

4)    Θα επιλεγεί ο/η πρώτος/πρώτη υποψήφιος/υποψήφια με τη ψηλότερη βαθμολογία.

5)    Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. Η κλήρωση θα γίνει  από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης παρουσία των υποψηφίων.

6)    Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

7)    Τα επίπεδα γνώσης γλώσσας θα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα καθορισμένα από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποδεκτά τεκμήρια, όπως αυτά αναλύονται στη σελίδα: http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument.

Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

8)    Τα καθήκοντα της θέσης δυνατό να συνεπάγονται απασχόληση εκτός συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

9)    Ο/Η αιτητής/αιτήτρια θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την έντυπη αίτησή του/της όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία ως απόδειξη των προσόντων της αίτησής του/της. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν σε περίπτωση που ζητηθούν για έλεγχο.

10)  Σε περίπτωση μη λήψης των απαραίτητων πιστοποιητικών για τα προσόντα/τίτλους που θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική ή/και στην έντυπη αίτηση, θα θεωρηθεί πως ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή προσόν που θα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης και ως εκ τούτου το προσόν, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αξιολογείται.

11)  Το άτομο που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Η σύμβαση τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των περί Τερματισμού Απασχολήσεων Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύει να υφίσταται πριν από την ολοκλήρωση του έργου. Η περίοδος απασχόλησης των εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου θα είναι για χρονική περίοδο μέχρι ένα έτος. Με τη λήξη της απασχόλησης του προσωπικού ορισμένου χρόνου, η εργοδότηση προσωπικού ορισμένου χρόνου τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Σημειώνεται ότι η θέση δεν ανανεώνεται και δεν καθιστά σε καμία περίπτωση προϋπηρεσία ή προϋπόθεση για οποιαδήποτε προκήρυξη μόνιμης θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/οι ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε δύο μέρη, ως εξής:

(α) Οι ενδιαφερόμενοι/οι ενδιαφερόμενες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου “SEBI Securing the Best Interest of the Child in Educational School Administration”, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.pi.ac.cy). Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά (upload) σε αυτή με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια.

(β) Οι ενδιαφερόμενοι/οι ενδιαφερόμενες πρέπει να εκτυπώσουν την συμπληρωμένη ηλεκτρονική τους Αίτηση «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου “SEBI: Securing the Best Interest of the Child in Educational School Administration”, να την υπογράψουν και μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις/στοιχεία, πρέπει να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως ή να την αποστείλουν με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά, Λευκωσία, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30. Στον εξωτερικό φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου “SEBI: Securing the Best Interest of the Child in Educational School Administration”.

 • Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή, είναι η Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:30.
 • Τελευταία ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, είναι η Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, η ώρα 14:30.
 • Τονίζεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 • Αιτήσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται όπως περιγράφεται πιο πάνω (σε δύο μέρη: ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.
 • Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες, δεν είναι υπογραμμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22-402350/308 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] (Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου) ή [email protected] (Έλενα Δημοσθένους). Για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22 402351 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (Μιχάλης Μάγος).Send this to a friend