Home ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θες να γίνεις απογραφέας στην Απογραφή Πληθυσμού 2021;
Θες να γίνεις απογραφέας στην Απογραφή Πληθυσμού 2021;

Θες να γίνεις απογραφέας στην Απογραφή Πληθυσμού 2021;

Η Στατιστική Υπηρεσία απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση καθηκόντων απογραφέα στην Απογραφή Πληθυσμού 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Προσόντα:


Δήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν άτομα τα οποία κατέχουν τα πιο κάτω προσόντα:

–  Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης

–  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

–  Λευκό ποινικό μητρώο

–  Οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης το οποίο να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή τους

–  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία

Η υγεία και η φυσική κατάσταση του κάθε υποψηφίου πρέπει να του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εν λόγω εργασίας, εφόσον θα απαιτούνται μετακινήσεις, τόσο με τα πόδια όσο και με μηχανοκίνητο όχημα, εντός των απογραφικών τμημάτων, ώστε να συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός συνεντεύξεων. Η φύση της εργασίας απαιτεί επισκέψεις και κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και κατά τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Η επιλογή των ατόμων θα γίνει σε σχέση με τις ανάγκες κατά Δήμο/Κοινότητα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τον Δήμο/Κοινότητα που διαμένουν κατά την υποβολή της αίτησής τους, ώστε, όπου είναι εφικτό, να τους ανατεθούν απογραφικά τμήματα πλησίον του τόπου διαμονής τους.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν και όσοι υποψήφιοι διαπιστωθεί προκαταρκτικά ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη για να εξακριβωθεί η καταλληλότητά τους για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

Κριτήρια αξιολόγησης:

Η συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων θα βασίζεται στα κριτήρια του πιο κάτω πίνακα και η ελάχιστη βαθμολογία επιλογής θα είναι 30:

Καθήκοντα:

Οι απογραφείς θα είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή όλων των κατοικιών, των ιδρυμάτων και του πληθυσμού σε κάθε απογραφικό τμήμα ή σύμπλεγμα απογραφικών τμημάτων που θα τους ανατεθεί. Τα στοιχεία θα συλλέγονται με προσωπικές ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις, με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε φορητό υπολογιστή τύπου tablet. Επίσης σε περιπτώσεις όπου συμπληρώσουν οι ίδιοι οι απογραφόμενοι το έντυπο ερωτηματολόγιο, οι απογραφείς θα πρέπει να καταχωρήσουν τις απαντήσεις στον φορητό υπολογιστή.

Οι απογραφείς θα πρέπει να παρακολουθήσουν εκπαίδευση με μέγιστη διάρκεια 40 περίπου ωρών.

Διάρκεια σύμβασης:

Η σύμβαση αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ ενός (1) έως τριών (3) μηνών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Αμοιβή:

Η αμοιβή του απογραφέα ορίζεται ως €2,25 ανά άτομο που θα καταγραφεί σε κάθε κατοικία, €1,50 ανά άτομο που θα καταγραφεί σε κάθε ίδρυμα και στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών, €2,00 ανά ερωτηματολόγιο κενής κατοικίας. Για παράδειγμα, για την καταγραφή μίας κατοικίας στην οποία διαμένουν μόνιμα 4 άτομα, η αμοιβή του απογραφέα θα είναι συνολικά €9 (4 x €2,25).

Επιπρόσθετα, η αμοιβή για την εκπαίδευση θα είναι €72 ημερησίως με μέγιστη διάρκεια 5 μέρες.

Η αμοιβή θα υπολογίζεται εφόσον επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη κάθε απογραφικού τμήματος ή συμπλέγματος απογραφικών τμημάτων που θα ανατεθεί στον απογραφέα.

Ο απογραφέας θα πρέπει να παραδίδει ημερησίως τουλάχιστον 15 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια κατοικημένων ή/και κενών κατοικιών. Αυτό δύναται να διαφοροποιηθεί στις περιπτώσεις των απογραφικών τμημάτων που περιλαμβάνουν ιδρύματα.

Ο κάθε απογραφέας θα αξιολογείται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα ή η ποσότητα της εργασίας του δεν είναι ικανοποιητική, η υπηρεσία του θα τερματίζεται και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή.

Οδοιπορικά έξοδα δεν θα καλύπτονται από τη Στατιστική Υπηρεσία. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε στους απογραφείς να ανατεθούν απογραφικά τμήματα πλησίον του τόπου διαμονής τους.

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για παράταση της εργασίας του απογραφέα, θα μπορεί να γίνει επέκταση της σύμβασης.

Η επιλογή των ατόμων σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε υπαλληλική σχέση μεταξύ των απογραφέων και της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Άτομα τα οποία έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον κατά τις προηγούμενες προσκλήσεις (με ημερομηνίες λήξης 2/7/2021 και 11/8/2021), δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουν αίτηση εκ νέου.

Περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Στατιστική Υπηρεσία, στο τηλέφωνο: 22602132.Send this to a friend