Home ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η CYTA ψάχνει προσωπικό – €1.865 ο πρώτος μισθός
Η CYTA ψάχνει προσωπικό – €1.865 ο πρώτος μισθός

Η CYTA ψάχνει προσωπικό – €1.865 ο πρώτος μισθόςΗ Cyta δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων οι οποίες αφορούν εργασία σε οποιοδήποτε γραφείο ή Υπηρεσία της ανά την Κύπρο.

Οι σημερινές ανάγκες της υπηρεσίας αφορούν δύο (2) θέσεις: Λειτουργοί Β’ (Εμπορικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης 1/2021)

Απαιτούμενα προσόντα:


Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στο Μάρκετινγκ ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο Μάρκετινγκ ή
Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος με εξειδίκευση σε θέματα Μάρκετινγκ ως η εξειδίκευση προκύπτει κατά την κρίση της Cyta από τα μαθήματα του πτυχίου ή τον συνδυασμό των μαθημάτων των πτυχίων.
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Προσόντα που θεωρούνται πλεονέκτημα:

Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός Τίτλος στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ που δεν έχουν προσμετρήσει ως απαιτούμενα, θα θεωρούνται πλεονέκτημα.

Ενδεικτικά Καθήκοντα:

Ενέργειες βελτίωσης της εμπειρίας πελατών, διατήρηση θετικών εμπειριών σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη και εφαρμογή νέων στρατηγικών για τη δημιουργία πιστών πελατών και αύξηση της αξίας τους
Προγραμματισμός, ανάπτυξη, παρακολούθηση, συντονισμός και υλοποίηση προϊοντικών δραστηριοτήτων του ΜάρκετινγκΑνάπτυξη συνολικής στρατηγικής και εφαρμογή δραστηριοτήτων σε κανάλια ψηφιακού μάρκετινγκ
Δημιουργία στρατηγικής εικόνας προϊόντος και επικοινωνίας, σχεδίου προώθησης προϊόντος, παρακολούθηση υλοποίησης του πλάνου επικοινωνίας, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και λήψη διορθωτικών μέτρων
Παρακολούθηση της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, συλλογή και ανάλυση στοιχείων αγοράς και ανταγωνισμού
Υποστήριξη δραστηριοτήτων πώλησης ή/και υποστήριξης προϊόντος μέσω συστηματικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και παροχής επικαιροποιημένου αναγκαίου υποστηρικτικού υλικού για το προϊόν
Καταρτισμός και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου διαχείρισης προϊόντος, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και λήψη διορθωτικών μέτρων
Προγραμματισμός και παρακολούθηση των απαραίτητων πόρων για το προϊόν, πρόβλεψη και διαχείριση του ετήσιου προϋπολογισμού του προϊόντος και εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών
Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στον/στην υπάλληλο από τη Cyta, περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς.

Τα πιο κάτω είναι τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης. Οι όροι εργoδότησης και τα ωφελήματα των υπαλλήλων της Cyta προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού και άλλη σχετική νομοθεσία καθώς και απoφάσεις του Δοικητικού Συμβουλίου της Cyta κ.ά.

Ωράριο Εργασίας:

Με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ωράρια.

Απολαβές/ Ωφελήματα:

Μισθολογικές Κλίμακες: Β8-2-Β8-Β10-Β11-Β12+2
Σημερινός Μηνιαίος Ακαθάριστος Μισθός: €1.865,38
Δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι την κλίμακα B8, με βάση τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα που κατέχει ο/η διοριζόμενος/η σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις.
13ος μισθός, Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης κ.ά.
Ταμείο Προνοίας Μόνιμου Προσωπικού.

Γενικές Προϋποθέσεις πρόσληψης :

Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ηλικία άνω των 17 ετών.
Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν την διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης ως θα διαπιστώνονται μέσω των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων.
Η καταδίκη επί συγκεκριμένων αδικημάτων και η απόλυση ή τερματισμός υπηρεσιών από τη Cyta ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει ανικανότητα για πρόσληψη.

Σημειώσεις:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις και εφόσον κληθούν, να συμμετέχουν σε προφορικές εξετάσεις της Cyta.

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09) θα πρέπει να σημειώσουν με  στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν στα πλαίσια του πιο πάνω Νόμου.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτητές θα κληθούν να αποστείλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά περιλαμβανομένων βεβαιώσεων αντιστοιχίας/ισοτιμίας από τα αρμόδια σώματα (όπου ισχύει) ή/και απαιτούμενων βεβαιώσεων εγγραφής σε Επαγγελματικό Σώμα (όπου ισχύει), εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που θα καθοριστεί μετά την γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι όλα τα πτυχία/διπλώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογίες καθώς και επίσημα πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όπου ισχύει). Πριν από την προσφορά διορισμού για πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των απαιτούμενων εγγράφων.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω της ιστοσελίδας της Cyta: www.cyta.com.cy/careers. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται στα €30. Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.

Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και καταβολή του τιμήματος συμμετοχής θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της πιο πάνω προθεσμίας, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης (Οριστική Υποβολή και Πληρωμή).

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και γραπτών μηνυμάτων με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγχουν το Spam/Junk Folder στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) καθώς και ότι δεν υπάρχει φραγή στο κινητό τους τηλέφωνο για παραλαβή των γραπτών μηνυμάτων (sms).

Γραπτές και Προφορικές Εξετάσεις

Όλοι οι αιτητές/τριες που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και έχουν καταβάλει το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης, θα κληθούν σε γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία.

Ακολούθως, σε προφορική εξέταση θα κληθεί αριθμός υποψηφίων που εμπίπτουν στον τριπλάσιο αριθμό των κενών θέσεων, έχουν πετύχει στην γραπτή εξέταση και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις της
προκήρυξης. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των εγκριμένων κενών θέσεων, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει.

Στο τέλος της διαδικασίας θα καταρτιστεί Πίνακας διοριστέων με βάση την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα αυτό θα γίνεται η πλήρωση θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κεvωθoύv στo διάστημα ενός χρόvoυ από την ημερομηνία καταρτισμού του.

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών δύναται να τηρούνται σε αρχείο και η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την σχετική Πολιτική της Cyta.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται στο τηλέφωνο: 22701888 (Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-13:30).

Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες Προσωπικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο σε σχέση με αυτά που θα υποβάλουν αρχικά στην αίτηση τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected], στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία αφού δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta.

Η Cyta ουδεμία ευθύνη φέρει για τον μη εντοπισμό ή/και ενημέρωση υποψηφίων σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους ή / και αδυναμίας επικοινωνίας για λόγους που αφορούν ευθύνη υπό τον έλεγχο του υποψηφίου (π.χ. φραγή στη λήψη μηνυμάτων, μη έλεγχος όλων των φακέλων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).Send this to a friend