Home ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΟΣ Αυτό είναι το διάταγμα που εξαιρεί τους κυνηγούς από τις μετακινήσεις
Αυτό είναι το διάταγμα που εξαιρεί τους κυνηγούς από τις μετακινήσεις

Αυτό είναι το διάταγμα που εξαιρεί τους κυνηγούς από τις μετακινήσεις

Εκδόθηκε το διάταγμα του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, το οποίο επιτρέπει στους κυνηγούς των περιοχών Λεμεσού και Πάφου να μετακινούνται τις ημέρες του κυνηγίου, από τις 03:00 το πρωί, αντί από τις 05:00, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, το διάταγμα ισχύει για την 1η, 4 και 8 Νοεμβρίου για όσους κυνηγούς είναι κάτοχοι άδειας κυνηγίου.

«Η διευθέτηση γίνεται κατόπιν αιτήματος που υπέβαλαν οι οργανωμένοι κυνηγοί δια του Συμβούλου του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Κυνηγιού και Άγριας Ζωής κ. Αντώνη Κακουλλή, το οποίο έγινε δεκτό, αφού κρίθηκε ότι δεν διακυβεύεται η Δημόσια Υγεία», σημειώνει το Υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρεται, «το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων γιαΠαρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 50) του 2020».

Σημειώνεται επίσης ότι «επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόναντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψηπρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19),Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 49) του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί

2.1 Ο Κανονισμός 2.5 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 48) του 2020, τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή και αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της υποπαραγράφου
(ii) αυτού με το σημείο του κόμματος, και την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης «και», και
(β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (iii), αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ii):
«(iii) διακίνηση κυνηγών προς και εντός μη απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπωςκαθορίζονται στους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών καιΘηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2017, από τις 03.00 π.μ., μόνο κατά την 1η, 4η και 8η Νοεμβρίου 2020:
 
Νοείται ότι, οι κυνηγοί πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους την άδεια κυνηγίου για σκοπούς ελέγχου.».

2.2 Ο Κανονισμός 2.2 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 44) του 2020, διαγράφεται καικαταργείται.

2.3 Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, τα οποία εξασφαλίζουν εκ των προτέρων άδεια για εργασία ως οικιακοί βοηθοί, ως εργάτες στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς και για οποιαδήποτε άλλη εργασία στη Δημοκρατία από τα αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα και κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 17.6.2020, υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Η παραχώρηση της ειδικής άδειας εισόδου, γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της σχετικής αίτησης, η οποία καταχωρείται σε ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών,

(β) οι εργοδότες, προκαταβάλλουν το κόστος διαμονής των πιο πάνω προσώπων, για τον υποχρεωτικό περιορισμό τους για συνολική περίοδο 14 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους σε τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού, και το κόστος πραγματοποίησης δύο εργαστηριακών ελέγχων για τον ιό του
Κορωνοϊού COVID-19 (ένα τεστ με την άφιξή τους και επαναληπτικό τεστ 12 μέρες μετά την άφιξή τους):
Νοείται ότι, το συνολικό συνεπαγόμενο κόστος το οποίο προκαταβάλλουν οι εργοδότες, καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και

(γ) οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού καλύπτουν προσωπικά το κόστος μεταφοράς τους στα εν λόγω τουριστικά καταλύματα.

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 


Send this to a friend