Home ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΟΣ Φύλλο και φτερό τα ΠΕΠ όταν πάνε στις τράπεζες
Φύλλο και φτερό τα ΠΕΠ όταν πάνε στις τράπεζες

Φύλλο και φτερό τα ΠΕΠ όταν πάνε στις τράπεζες

Από συμπληγάδες πρέπει πλέον να περάσουν τα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ) και όλα τα συγγενικά τους πρόσωπα αν θέλουν να ανοίξουν λογαριασμό σε τράπεζα, είτε πρόκειται για άτομα από την Κύπρο, είτε από το εξωτερικό.

Αν κάποιο ΠΕΠ θέλει να ανοίξει, για παράδειγμα, ένα τραπεζικό λογαριασμό, πέρα από την τραπεζική «ανάκριση» από την οποία θα περάσει το ίδιο, θα βρεθούν υπό έλεγχο και τα συγγενικά του πρόσωπα, σύμφωνα με σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας. Άτομα που έχουν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα είναι οι υπ΄ αριθμόν ένα πελάτες που περνούν από το λεπτομερές σκανάρισμα των τραπεζών.

Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται αρχηγός κράτους, αρχηγός κυβέρνησης, υπουργός, αναπληρωτής υπουργός και υφυπουργός, μέλος κοινοβουλίου ή παρόμοιου νομοθετικού σώματος, μέλος διοικητικού οργάνου πολιτικού κόμματος, μέλος ανώτατου δικαστηρίου, συνταγματικού δικαστηρίου ή άλλου δικαιοδοτικού οργάνου υψηλού επιπέδου, του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικα μέσα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων, μέλος ελεγκτικού συνεδρίου και διοικητικού συμβουλίου Κεντρικής Τράπεζας, πρέσβης, επιτετραμμένος και υψηλόβαθμος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφάλειας, μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου κρατικής επιχείρησης διευθυντής, αναπληρωτής διευθυντής και μέλος διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε διεθνή οργανισμό, δήμαρχος.

Και ακόμη και αν τερματιστεί η ιδιότητά του ΠΕΠ, μόνο μετά από δώδεκα μήνες θα χαλαρώσουν οι διαδικασίες απέναντι του, έως ότου θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό δεν ενέχει πλέον κίνδυνο που χαρακτηρίζει ειδικώς τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα.

Η οδηγία της ΚΤΚ

Η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για παρεμπόδιση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας έχει θέσει ένα αυστηρό πλαίσιο. Μάλιστα, για να ανοίξει λογαριασμό ένα ΠΕΠ, πέρα από όλα τα άλλα, πρέπει να έχει και συστάσεις! Πριν συναφθεί επιχειρηματική σχέση με Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο, το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να παίρνει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που θα του επιτρέπουν να διαπιστώνει όχι μόνο την ταυτότητά του, αλλά και να αξιολογεί την επαγγελματική υπόληψη και ακεραιότητά του (π.χ. συστατικές επιστολές από τρίτα πρόσωπα). Τα στοιχεία που αποτελούν το οικονομικό προφίλ του πελάτη θα πρέπει να τυγχάνουν ανασκόπησης πάνω σε τακτική βάση και επικαιροποίησης με τυχόν καινούργια στοιχεία και πληροφορίες. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και επιμελή όταν οι πελάτες τους εμπλέκονται σε εργασίες που είναι ευάλωτες στη διαφθορά όπως εμπόριο πετρελαίου, τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών. Πέρα από αυτά που θα αναφέρει στην τράπεζα το ΠΕΠ, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ανατρέξουν σε πληροφορίες που βρίσκονται δημοσίως διαθέσιμες και οι οποίες, μεταξύ άλλων, μπορούν να αναζητηθούν και εντοπιστούν μέσω του διαδικτύου.

Ο λογαριασμός και το οικονομικό προφίλ του πελάτη θα πρέπει να τυγχάνουν ετήσιας ανασκόπησης, με σκοπό τη λήψη απόφασης κατά πόσον θα επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας του. Ο λειτουργός ο οποίος έχει την ευθύνη παρακολούθησης του λογαριασμού θα πρέπει να ετοιμάζει σύντομη έκθεση στην οποία να αναφέρονται τα αποτελέσματα της ανασκόπησης. Η έκθεση θα υποβάλλεται σε ανώτερο διοικητικό στέλεχος του πιστωτικού ιδρύματος για μελέτη και έγκριση και θα καταχωρείται στο φάκελο του πελάτη. Η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρει ότι η σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα είναι δυνατόν να εκθέσουν το πιστωτικό ίδρυμα σε αυξημένους κινδύνους. Θα πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικά όταν τα εν λόγω πρόσωπα προέρχονται από χώρα η οποία είναι ευρέως γνωστή ότι αντιμετωπίζει εκτεταμένα προβλήματα διαφθοράς στη δημόσια ζωή και οικονομική αποσταθεροποίηση και της οποίας οι νόμοι και κανονισμοί κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δεν είναι ισοδύναμοι με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.

Πηγή: philenews


Send this to a friend