Home ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Ασύλου  Του Υπουργείου Εσωτερικών.
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Ασύλου  Του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Ασύλου  Του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δεκατριών (13) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας διάρκειας τεσσάρων ετών «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου για αντιμετώπιση των αυξημένων αιτήσεων διεθνούς προστασίας», το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τοποθέτηση μπορεί να είναι είτε στην Υπηρεσία Ασύλου, είτε σε Κέντρο Υποδοχής/Φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία, το οποίο λειτουργεί υπό την Υπηρεσία Ασύλου ή στο οποίο η Υπηρεσία Ασύλου έχει συμμετοχή.

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο.

1. Καθήκοντα και ευθύνες
i. Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας με τη διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων με αιτούντες διεθνή προστασία και με την ετοιμασία εισηγήσεων επί των αιτήσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Προσφύγων Νόμων 2000-2018 (όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται). Επίσης, θα πρέπει να ετοιμάζει επιστολές προς τους αιτούντες για κοινοποίηση της απόφασης της Υπηρεσίας,
όπως και για άλλα θέματα συναφή με τη διαδικασία ασύλου.
ii. Ετοιμάζει και υποβάλλει σημειώματα/εκθέσεις/πρακτικά που αφορούν εν γένει το πεδίο δράσης και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου, συμπεριλαμβανομένων βεβαιώσεων και εκθέσεων γεγονότων οι οποίες προκύπτουν λόγω προσφυγών στο Διοικητικό Δικαστήριο.
iii. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.
iv. Παρέχει διοικητική ή γραφειακή υποστήριξη, ανάλογα, στη λειτουργία Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία.
v. Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία και τους κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
vi. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν σε σχέση με τις διαδικασίες ασύλου και υποδοχής της Υπηρεσίας Ασύλου.

2. Απαιτούμενα προσόντα
i. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
ii. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
iii. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκές Σπουδές.

iv. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Δεδομένης Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
v. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας αποτελεί πλεονέκτημα.
vi. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

3. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση

Σημειώσεις
Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται:
 Διάρκεια πείρας στην εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην Υπηρεσία Ασύλου.
 Προσόντα (ταυτόχρονη κατοχή περισσότερων προσόντων από τα αναφερόμενα στα σημεία β) και δ) του πίνακα μοριοδότησης).
 Βαθμός πανεπιστημιακού διπλώματος (προτεραιότητα σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία).
 Ημερομηνία γέννησης (προτεραιότητα στους υποψηφίους με την προγενέστερη ημερομηνία γέννησης).

Υποψήφιοι που κατέχουν δύο ή περισσότερους πανεπιστημιακούς τίτλους συναφείς με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο πτυχίο με την υψηλότερη βαθμολογία.

Υποψήφιοι που δεν καλύπτονται με τον Πανεπιστημιακό τίτλο αλλά με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή με το Διδακτορικό Δίπλωμα, θα αξιολογούνται με το «Λίαν Καλώς».

Θα μοριοδοτείται η κατοχή ενός μόνο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ανεξάρτητα αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερους.

Υποψήφιοι που δεν καλύπτονται με τον Πανεπιστημιακό τίτλο αλλά από μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα και οι οποίοι κατέχουν δύο ή περισσότερα Μεταπτυχιακά Διπλώματα συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα αξιολογούνται με το «Λίαν Καλώς» για το ένα από τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα και για το άλλο θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.

Τίτλοι σπουδών που εκδόθηκαν από Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο τα οποία αναβαθμίστηκαν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα, και στον τίτλο σπουδών αναγράφεται η προηγούμενη ονομασία του Ιδρύματος, θα πρέπει να συνοδεύονται με αναγνώριση από το ΚΥΣΑΤΣ.

Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy(link is external)).

Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται.

Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου θα είναι για ένα χρόνο με δικαίωμα ανανέωσης ανά έτος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου στα τέσσερα χρόνια, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) άρθρου 9 του Ν. 70(Ι)/2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.

Οι αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στον ειδικό ηλεκτρονικό τύπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου, στη διεύθυνση: www.moi.gov.cy/asylum(link is external).

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις παραδίδονται στον πρώτο όροφο της Υπηρεσίας Ασύλου ή αποστέλλονται μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (για το σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου) ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας στο 22445268, όχι αργότερα από τις 28/01/2019 και ώρα 14:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια, διαφορετικά οι αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Ευαγγελία Κωνσταντίνου (τηλ. 22445262 – email: [email protected](link sends e-mail)).


Send this to a friend